سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سلماز رضوی دربار – دانشجوی دکتری علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی صادق زاده – مدیر جنگلداری شهری، سازمان پارکها و فضای سبز مشهد

چکیده:
در این تحقیق تاثیر عملیات هرس و کنترل علف هرز بر افزایش میزان رشد قطری شاخه و تنه ی درختان تازه کاشته شده ی نارون چتری در حاشیه خیابان شهر مشهد بررسی شده است. کنترل علف هرز، محیط تنه را چهار سال پس از کاشت به میزان ۶/۳ سانتی متر افزایش داد. علاوه بر تیمار کنترل علف هرز، برای درختان در زمان کاشت، دو سال پس از کاشت و یا در هر دو زمان عملیات هرس انجام شد. هیچ کدام از تیمارهای هرس تاثیری بر افزایش رشد قطری تنه نداشتند اما در تمامی تیمارهای هرس رشد قطری شاخه و نسبت قطر شاخه به تنه به طور معنی داری کاهش پیدا کرد. کمترین مقدار قطر شاخه ای و نسبت قطر شاخه به تنه به ترتیب ۱/۴۰ میلیمتر و ۵۴/۰ در درختان هرس نشده و بیشترین آن ها به ترتیب ۶/۳۴ میلی متر و ۴۹/۰در درختانی که در هر دو زمان هرس شدند، مشاهده گردید. در نتیجه،تیمار کنترل علف هرز به عنوان یک روش مدیریتی مطلوب توصیه می گردد. انجام عملیات هرس سبک نیز در صورتی که بتوان از بروز مشکلات ساختاری تاج در مرحله اولیه جلوگیری نمود و عملیات های هرس بعدی را برای درخت درنظر گرفت، توصیه می گردد.