سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی اسلام زاه – عضو هیئت علمی دانشکده معدن و مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

نیروی انسانی با ارزشترین سرمایه هر واحد صنعتی است به طوری که پیشرفت و توسعه پایدار در گروتوجه شایسته به آن است. نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که طراحی واحدهای صنعتی با در نظر گرفتن این عامل نه تنها از تعداد حوادث می کاهد، بلکه نقش مستقیمی در کاهش هزینه های بعدی مربوط به ایمنی سازی محیطکار دارد. تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم حوادث بر کارکنان و کارفرمایان به قدری گسترده و پر هزینه است که لزوم توجه به این امر حیاتی را انکار ناپذیر ساخته است.
هزینه های ایمنی در سودآوری طرح های معدنی تاثیرگذار است. برای بررسی این موضوع در این مقاله ابتدا به تعریف معدنی کاری پرداخته شده وسعی گردیده که با تعریف خطر و مفهوم آن در کارهای تولیدی ارتباط آن با طرح های معدنی به عنوان کار تلویدی مشخص گردد. در ادامه به لزوم رعایت مسائل ایمنی از دیدگاه های اقتصادی و انسانی اشاره شده و مقایسه بین آمار و حوادث صورت گرفته است. با توجه به اینکه رعایت مسایل ایمنی و کارهای حفاظتی در معادن ضروری است سعی شده که هزینه های ناشی از آن در مرحله عملیاتی معدن به یک رقم و عدد ریاضی تبدیل شود، سپس با داشتن این فرمول به براورد و تخمین هزینه های کل معدن پرداخته شده و هزینه های فوق موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است وطبق بررسی انجام شده هزینه هایی است که معدن بر این جبران خسارات مالی و جانی در صورت عدم پیشگیری و پیش بینی متحمل می شود.