سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس هانی – عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
حبیب الله نادیان – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در یک آزمایشگاه گلخانه ای تاثیر تلقیح ذرت با قارچ آربسکول – میکوریز Glomus Interaradices بر روی جذب عناصر مس و کادمیم ، کلسیم ، آهن ، منیزیم ، کانیزاسیون ریشه و وزن ماده ی خشک بخش هوایی و ریشه در یک خاک استریل شده لوم شنی بررسی گردید .گیاهان ذرت با قارچ فوق تلقیح یافتند و عناصر مس و کادمیم در چهار سطح به خاک اضافه گردید و بجز گیاهان شاهد بقیه ی گیاهان با قارچ تلقیح یافتند . گیاهان به مدت ۶۲ روز در شرایط کنترل شده نگهداری شدند. در پایان آزمایش گیاهان برداشت گردیدند و پارامترهای مورد نظر اندازه گیری گردیدند. نتایج نشان داد که حضور میکوریزا تاثیر معنی داری بر وزن خشک ریشه – هیف و ساقه و جذب کلسیم ، آهن و منیزیم داشت. همچنین میکوریزا باعث افزایش غلظت مس در ساقه ئریشه- هیف گردید ولی این افزایش در ساقه گیاهان معنی دار نگردید . حضور میکوریزا باعث کاهش غلظت کادمیم در ساقه گیاهان گردید ولی باعث افزایش غلظت کادمیم در ریشه – هیف گیاهان گردید. تلقیح با قارچ باعث تجمع کادمیم در ریشه – هیف و تجمع مس در ساقه ئ ریشه شد. همچنین با افزایش غلظت کادمیم و مس در خاک درصد کلنیزاسیون ریشه با قارچ کاهش یافت که این کاهش در تیمارهای شاهد خیلی بیشتر از گیاهان میکوریزایی گردید.