سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدزمان نوری – کارشناسان ارشد و اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور‐ معاونت مازندران
ابوبکر جوهر علی – دکتری اصلاح نباتات – موسسه تحقیقات برنج کشور
محمد تقی کربلایی – کارشناسان ارشد و اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور‐ معاونت مازندران,
احمد ولی زاده – کارشناس و محقق موسسه تحقیقات برنج کشور‐ معاونت مازندران

چکیده:

به منظور ارزیابی نقش هورمون اسید جیبرلیک بر ویژگی ها ی مورفولوژیکی و اندامهای گل لاین ها ی ند ا A ، نعمت A و لاین ها ی نگهدارنده آن ها، این مطالعه انجام شد . پس از بذرپاشی لاین ها ی والدینی برنج هیبرید در تاریخ های مناسب و نشاکاری ردیفی با نسبتهای ۲:۶ (A:B) در زمان آغاز گلدهی، اقدام به پاشیدن هورمون GA3 به میزان ۱۲۰ گرم در هکتار در قسمتی از بلوک والدین گردید . با اندازه گیری صفات ارتفاع بوته، طول میانگره آخر، طول میانگره ماقبل آخر و برگ پرچم و همچنین طول خامه، طول کلاله و طول بساک در دو قسمت هورمون پاشی شده و بدون هورمون ونمونه برداری و تجزیه واریانس صفات، مشخص شد که اثر ژنوتیپ و تیمار هورمون پاشی واثرات متقابل آن ها در صفات زراعی کاملا معنی دار بوده است ولی بر روی اندامهای گل تاثیری نداشته است . نتایج نشان داد که استفاده از هورمون موجب افزایش معنی دار طول دو میانگره بالایی و خروج کامل خوشه لاین های نرعقیم (Aلاین) ازغلاف و در نهایت افزایش ارتفاع می گردد. ضمن اینکه طول برگ پرچم نیز کاهش معنی داری یافت که در این میان، لاین نعمت A بیشترین تاثیر را از نظر ارتفاع بوته در اثر هورمون یافته است . از نظر صفت طول میانگره آخر نیز لاین ها ی نگهدارنده (B لاین)، طول میانگره آخر بلندتری نسبت به لاین ها ی نرعقیم خود (A لاین) داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر این هورمون در ژنوتیپ های مختلف، متفاوت بوده است و زمان هورمون پاشی نقش کلیدی در تاثیر بهینه این هورمون داشته است . با استفاده از این هورمون در مزارع تولید بذر یا تکثیر والدین برنج هیبرید می توان ضمن افزایش تولید بذر هیبرید و والدینی، هزینه تولید را به مراتبکاهش داد.