سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید عباس دخت – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد دزیانیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر هیرم کاری، زمان کاشت و تر اکم بذر بر تراکم علف هرز چاودار آزمایشی بصورت اسپیلت پلات فا کتوریل و در قالب طرح بلو ک کامل تصادفی با ٤ تکرار در مر کز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان به اجرا در آمد . سه فا کتور مورد مطالعه در این پژوهش شامل شیوه کاشت (در دو سطح و بصورت هیرم کاری و خشکه کاری گندم) بعنوان فاکتور اصلی و تاریخ کاشت (در سه سطح و در تاریخ های ٣٠ مهر، ١٥ آبان و ٣٠ آبان ) و ترا کم کاشت (در سه سطح ۳۵۰، ۴۵۰ و ۵۵۰ عدد بذر در هر متر مربع ) بصورت فا کتوریل بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که آبیاری قبل از کاشت تاثیر معنی داری بر تعداد علف هرز چاودار موجود در مزرعه در سطح %١ داشت به گونه ای که آبیاری قبل از کاشت گندم، تعداد این علف هرز را در مراحل رشد به شدت کاهش داد . زمان کاشت تاثیر معنی داری بر تعداد علف هرز چاودار داشت، بگونه ای که با تاخیر در زمان کاشت، تعداد بوته چاودار در مزرعه افزایش یافت . تراکم بذر بر تعداد بوته چاودار در مزرعه تاثیر معنی دار داشت و با افزایش تر اکم بذر در متر مربع تعداد بوته چاودار کاهش یافت . اثر متقابل تاریخ کاشت و تر اکم بذر بر تعداد بوته چاودار معنی دار شد بگونه ای که در هر تاریخ کاشت با افزایش تر اکم بذر، وزن خش ک علف های هرز ک اهش یافت . تعدادچاودار سبز شده نیز با تاخیر در کاشت افزایش و با اضافه شدن تر اکم روند کاهشی از خود نشان داد.