سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امید صادقی پور – دانشجوی دو
حسین غفاری خلیق – کارشناس ارشد بخش سیب زمینی،پیاز و حبوبات آبی موسسه تحقیقات اصلاح و تهی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر وجین و علفکش های پیش کشت تریفلورالین و پس رویش هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل، بنتازون و ستوکسیدیم و همچنین ترکیباتی از تیمارهای یاد شده بر کنترل علف های هرز لوبیا تحقیقی طی دو سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در شهرری اجرا گردید. ده تیمار مختلف برای کنترل علف های هرز در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اعمال گردیدند. نتایج دو ساله نشان داد که بالاترین عملکرد دانه لوبیا با میانگین۵۸۱/۱ گرم در متر مربع از تیمار ترکیبی علفکش پیش کشت تریفلورالین + دو مرحله وجین حاصل گردید. تیمار دو مرحله وجین با میانگین عملکرد دانه ۵۲۷/۶ گرم در متر مربع در کلاس بعدی قرار گرفت. بین سموم پس رویشی نیز بهترین نتیجه از کاربرد تیمار ترکیبی تریفلورالین + هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل با میانگین عملکرد دانه ۴۶۶/۴ گرم در متر مربع بدست آمد. آزمایش نشان داد که بهترین تیمارهای کنترل کننده علف های هرز لوبیا آن هایی هستند که عمل وجین در آنها انجام شده است. این موضوع نشان دهنده اهمیت و اولویت وجین در زراعت لوبیاست. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که مصرف علفکش پیش کشت تریفلورالین به تنهایی در مهار علف های هرز لوبیا اهمیت زیادی ندارد. به منظور کنترل علف های هرز لوبیا بهتر است قبل از کشت از علفکش تریفلورالین استفاده شود و پس از سبز شدن نیز دو مرحله وجین انجام پذیرد. البته نکته مهم این که انجام وجین در سطوح کشت محدود و در صورت وجود کارگر ارزان قابل توجیه خواهد بود در غیر این صورت بایستی از تیمار ترکیبی تریفلورالین + هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل استفاده نمود.