سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید مصطفی معظمی – دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جمشید باقری – دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:

تکنیک جدیدی در سخت نمودن ترمیم های کلاس IIکامپوزیت با استفاده از انجام آزمایش سختی مورد تحقیق قرار گرفته است. این تکنیک براساس کاربرد وج های هادی نور شیشه ای و چینی اچ و سیلانیت شده در چهار شکل مختلف، که در توده واحد کامپوزیت قبل از پلیمریزه شدن فرو برده می شوند و پس از آن نور سخت کننده اعمال می شود، استوار است. وج های هادی نور به داخل توده کامپوزیت در جهت کف قالب تا فاصله یک میلیمتری از کف آن فرو برده می شوند. وقتی که نور دستگاه لایت کیور اعمال می شود، نور به طور یکنواخت و همزمان به تمامی توده کامپوزیت ارسال می گردد. برای انجام این تحقیق از ۹۰ عدد قالب استوانه ای به قطر ۶mm و ارتفاع ۴mm از جنس تفلون تقویت شده و کامپوزیت Brilliant از رنگ A3/5 در سیستم ویتا و دستگاه لایت کیور Litex600 با ۸۰ ثانیه اعمال نور استفاده شد. طرح تحقیق شامل ۸ گروه آزمایشی و یک گروه کنترل است. با استفاده از این تکنیک افزایش بسیار چشمگیری در میکروسختی در کلیه گروهها آزمایش نسبت به گروه کنترل به دست آمد. وج هادی نور استوانه ای- شیشه ای مناسب ترین وج در انتقال نور و افزایش سختی نقاط مختلف بخصوص نقاط انتهایی شناخته شد. این توانایی منجر به ایجاد پتانسیل های متعددی در جهت بهبود کیفیت ترمیم های کامپوزیتی خلفی می شود. نتایج به دست آمده از نفوذ رنگ در نمونه های کامپوزیتی و فتوگرافیک و شدت سنجی نوری از وج های هادی نور نیز نتایج آماری را تائید و حمایت می نماید.