سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسن صادقی – عضو هیات علمی پژوهشکده فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

جهت بررسی اثرویژگیهای مکانیکی برروی پدیده انحلال پذیری نمونه ها ازچهارناحیه مختلف زمین شناسی درانگلستان جمع اوری گردیده و جمعا تعداد ۶۹۰ ازمایش صورت گرفته است جهت بررسی ازمایشات فوق نمونها دردوسری قبل و بعدازانحلال پذیری موردازمایش واقع گردید که نهایتا یک سری روابط تجربی بدست آمده مدت زمان ازمایش انحلال پذیری دردستگاه سیرکولاسیون ۹۰روز به طول انجامیده است نتایج نشان میدهد که حداقل میزان انحلال پذیری برای نمونه سنگ اهکهای ناحیه derbyshire 0/065% , وحداکثر انحلال پذیری برای نمونه های سنگ چاک ناحیه lincolnshire 1/5% می باشد دراین مقاله نیز نشان داده شده است که ویژگیهای مکانیکی فاکتور مهمی درکنترل پدیده انحلال پذیری محسوب میشود بطوریکه حداقل کاهش وزن درنمونه های اهکی نواحی yorkshireوderbyshire بوده که ازنظر انحلال و ویژگیهای مکانیکی خطر درپی سازه ها غیرمحتمل به نظر می رسد درحالیکه بیشترین کاهش وزن برای نمونه سنگهای چاک کرتاسه فوقانی بوده که ازنظر پی سازه های هیدرولیکی خطرافرین می باشد و مقادیر بین این دو ازنظر کاهش وزن انحلال پذیری برای نمونه اهک ناحیه lincolnshire نشان داده شده که ازدیدگاه مهندسی بنا نمودن هرگونه سازه های هیدرولیکی میتواند با روش تزریق جهت ترمیم پی سازه بهبود یابد دراین مقاله ویژگیهای دگرشکلی پذیری مدول الاستیسیته ثابت مدول الاستیسیته دینامیکی و نسبت پواسون دردوحالت استاتیک ودینامیک سنگ آهک و چاک و انحلال پذیری مورد بررسی قرارگرفته و یک سری روابط تجربی بدست آمده است