سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کامران انوری ساوجبلاغی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب

چکیده:

انتخاب ارقام هیبرید ، پرمحصول تر از ارقام شاهد و سازگار به شرایط مختلف آب و هوایی در کشور و امکان استفاده از هیبرید های برتر در برنا مه های به زراعی و به نژادی ذرت کشور، هدف اصلی تحقیق می باشد. در این آزمایش ۹ هیبرید جدید به همراه دو رقم شاهد هیبرید KSC700 و هیبرید KSC704 به منظور بررسی سازگاری به شرایط مختلف آب و هوایی و سایر خصوصیات مرفوفیزیولوژیک و در نهایت مقدار عمل کرد در سال ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب مورد مطالعه قرار گرفت. طرح مورد استفاده بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار بود. در این آزمایش جمعًا تعداد ۹ صفت از مرحله کاشت تا برداشت برای هر تیمار اندازه گیری شد . تجزیه واریانس ساده برای این منطقه نشان داد که اختلاف معنی داری برای عمل کرد و سایر صفات عمق دانه ، وزن هزاردانه ، تعداد دانه در ردیف، تعدادردیف بلال، درصد چوب بلال و طول بلال در سطح احتمال ا% وجود داشت . مقایسات میانگین ها به روش چند دامنه دا نکن نشان داد که هیبرید شماره ۸ (KSC N84-08) با عملکرد ۱۶/۴۴ تن در هکتار بالاتراز سایر هیبریدها و دوشاهد KSC700 و KSC704 قرار گرفت که در صورت پایداری عمل کرد در آزمایشات سال های آینده می توان بعنوان رقم امیدبخش نسبت به تکثیر بذر والدین و تولید بذر هیبرید اقدام کرد.