سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد نوریان – کارشناس ارشد متالورژی
الهام هنرور – کارشناس متالورژی

چکیده:

مهمترین عامل در افت خواص مکانیکی یک قطعه تولید شده به روش متالورژی پودر وجود خلل و فرج است که به منزله مکانهایی برای تمرکز تنش عمل نموده و جوانه زنی و رشد ترک درمواردی ازا ین نواحی اغاز می گردد بنابراین کاهش میزان تخلخل د رقطعات متالورژی پودر مطلوب به نظر می رسد در صنعت متالورژی پودر روشهای متعددی برای افزایش دانسیته قطعات ابداع شده است که یکی از آنها روش دوبار پرس – دوبار سینتر است دراین تحقیق سعی شده است با استفاده ازا ین روش قطعات با دانسیته بالا تولید و اثر کاهش تخلخل برخواص مکانیکی قطعات مزبور بررسی گردد. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که افزایش دانسیته تاثیربسزایی برسختی و خواص سایشی قطعات داشته است.