سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد عسگری – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمرتضی نوابی – کارشناس ارشد، مجتمع فولاد مبارکه

چکیده:

در این پژوهش، تاثیر برخی از پارامترهای تولید نظیر درصد سرب حمام گالوانیزه، فاصله جتهای دمنده هوا از سطح ورق و سرعت خط گالوانیزه بر بافت، رفتار خوردگی و ضخامت لایههای آلیاژی پوشش گالوانیزه تولیدی شرکت فولاد مبارکه ارزیابی شد.مقدار سرب حمام گالوانیزه در محدوده ۰/۰۱ JH 0/11 درصد وزنی تغییر داده شد و اثرات آن بر بافت و رفتار خوردگی پوشش بررسی شد. بافت پوشش با استفاده از روش تفرق اشعه ایکس و رفتار خوردگی پوشش با استفاده از آزمون پاشش نمک تعیین شد. سپس تاثیر افزایش درصد وزنی سرب حمام، تغییر فاصله جتهای دمنده هوا از سطح ورق و سرعت خط گالوانیزه بر ضخامت لایههای آلیاژی پوشش ارزیابی شد. نتایج نشان داد که افزایش درصد سرب حمام گالوانیزه، ضریب بافت نسبی صفحه ،( قاعده ( ۰۰٫۲ ) پوشش را کاهش داده و در مقابل باعث افزایش ضریب بافت نسبی صفحاتی نظیر ( ۱۰٫۰ ،( ۱۰٫۳ ) و ( ۲۰٫۱ ) شده است. همچنین مشخص شد که در اثر کاهش مولفه بافت صفحه قاعده ( ۰۰٫۲ ) مقاومت خوردگی پوشش در آزمون پاشش نمک کاهش یافته است. پس از بررسی تاثیر افزایش درصد سرب حمام، افزایش فاصله جتهای دمنده هوا و کاهش سرعت خط گالوانیزه به صورت جداگانه، مشاهده شد که ضخامت لایه آلیاژی گاما- لایه نامطلوب برای خواص خوردگی و شکلپذیری پوشش- افزایش یافته است.