سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا باغبانان – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان ۸۴۱۵۴
مهدی صالحی – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان ۸۴۱۵۴
فرید فروغی مبارکه – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان ۸۴۱۵۴
مهران اسلامی – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان ۸۴۱۵۴

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر پارامترهای تکنولوژیکی قابل تغییر درفرایند فلزپاشی برخواص فیزیکی و مکانیکی فولاد پوشش داده شده مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته است بهمین منظور عواملی ازقبیل فاصله پاشش و اماده سازی سطوح بعنوان متغیر انتخاب و تاثیر آنها برخواص مکانیکی فولاد میزان تخلخل لایه های اکسیدی درپوشش استحکام پیوند و نحوه اتصال پوشش و فلز پایه مورد ارزیابی قرارگرفت مطالعات متالوگرافی و ازمایشهای کشش نشان میدهد که میزان تخلخل استحکام چسبندگی و همچنیننحوه گسترش ترک ها درحین اعمال نیرو شدیدا به پارامترهای فوق بستگی دارد و لذا میتوان با شرایط بهینه پوشش دهی استحکام چسبندگی مناسب برای اتصال پوشش به زمینه را بدست آورد نتایج حاصله نشان میدهد که باافزایش فاصله پاشش میزان تخلخل افزایش و استحکام چسبندگی کاهش یافته ولی درمقابل ترک درپوشش گسترش کمتری داشته است همچنین استفاده ازپوشش پیوندی مولیبدن درمقایسه با دنده زنی و ماسه پاشی بیشترین استحکام پیوند را ایجادمی کند