سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سلمان نوروزی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی نوشیر
واردل – استاد دانشکده مهندسی، دانشگاه لیموژ، فرانسه

چکیده:

در این مقاله اثر درجه حرار ت، سرعت و اندازه ذرات مذاب فولاد زنگ نزن در فرآینـ د پاشـش فلـزی بـه کمک قوس الکتریکی بر روی خواص پو ش ش حاصل از آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتـه اسـت . بـا افزایش سرعت ذرات و کاهش اندازه آنها درصد تخلخل پو ش ش تا % ۵ کاهش یافت . این اثر را می تـوان از طریق افزایش انرژی جنبشـی ذرات در هنگـام برخـورد بـا زیرلایـه و بهبـود قابلیـ ت تغییـر شـکل ذرات توضیح داد . علی رغم افزایش سطح مخصوص برای ذرات ریز ، به علت کوتاه بودن زمان توقـف درجـت ، میزان اکسیداسیون آنها و به تبع آن مقدار اکسید پوشش نیز تا % ۱۳کاهش یافت . استفاده همزمان دو گاز اتمیزه کننده اولیه و ثانویه با فشار معادل ۴۱ / ۰ مگاپاسگال باعث افزایش سرعت ذرات تا ۵۲۱ متر بـر ثانیـه در برخورد با زیرلایه می گردد . تحت این شـرایط پـو شـ ش بدسـت آمـده از خـواص مطلـوبی برخـوردار می باشد یعنی اینکه مقدار تخلخل آن تا ۵ % کاهش و سختی آن تا ۳۴۷ ویکرز افزایش یافته است .