سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی هامانی جزی – کارشناس ارشد شرکت صنایع مس قائم
بهزاد نیرومند – استادیار دانشکده مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق تاثیر دمای بارریزی، دمای قالب و اعمال فشار بر ریز ساختار یک قطعه ریختگی با شکلی مشابه پیستون از جنس آلیاژLM13 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ساختار نمونه هایریخته گری کوبشی بسیار یکنواخت تر و با تخلخل کمتر از نمونه های ثقلی میباشد. میزان فواصل بین بازوهای دندریتی و نسبت طول به عرض تیغه های سیلیسیم یوتکتیک در نمونه های ریخته گری کوبشیبه ترتیب حدود ۳۰ % و ۴۳ % کمتر از نمونه های ریخته گری ثقلی است. در نمونه های ریخته گریکوبشی با افزایش دمای بارریزی از ۶۳۰ درجه به ۸۳۰درجه فاصله متوسط بین بازوهای دندریتی از حدود ۱۴میکرون به ۲۲ میکرون و متوسط نسبت طول به عرض تیغه های سیلیسیم یوتکتیک از حدود ۱/۳ به حدود ۱/۸۵افزایش می یابد. همچنین با افزایش دمای قالب از۱۵۰درجه تا ۳۰۰درجه سانتیگراد فواصل بین بازوهای دندریتی و نسبت طول به عرض تیغه های سیلیسیم یوتکتیک افزایش می یابد که شدت این افزایش برای نمونه های ثقلی بیشتر است