سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری پور – استادیار بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

الگو و شدت توزیع خسارات زلزله به مقدار بسیار زیادی وابسته به پاسخ زمین دربرابر بارگذاری سیکلی میباشد. برای بررسی شدت و الگوی خسارات فوق الذکرعمدتا به پارامترهای مهمی چون سختی و میرائی مصالح خاکی نیاز می باشد. در تحقیقات قبلی روابطی جهت برآورد مدول برشی و نسبت میرایی به عنوان تابع کرنش و خصوصیات فیزیکی برای خاکهای چسبنده توسط نویسندگان ارائه گردیده است ] ۱[ . بنابراین می توان بواسطه این روابط، تاثیر خصوصیات فیزیکی خاک را بر طیف پاسخ زمین بررسی کرد. در این مقاله در ابتدا )جهت محاسبه اثر شرایط خاک محل بر روی پاسخ زمین( روش انتشار موج برشی در سیستم یک بعدی تشریح می گردد و در ادامه برنامه SHAKEکه بر اساس این روش است معرفی میشود. در نهایت اثرات ضخامت، نسبت پیش تحکیمی و نشانه خمیری یک لایه خاک )بروی بستر سنگی( بر طیف پاسخ زمین با استفاده از برنامهSHAKEمورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان میدهد که برای خاکهای چسبنده با افزایش OCR و PI شتاب طیفی افزایش و پریود طبیعی خاک کاهش می یابد .ولی ، با افزایش ضخامت لایه خاک شتاب طیفی کاهش می یابد هرچند تاثیر ضخامت بر پریود طبیعی کاملا واضح نیست و احتیاج به بررسی بیشتر است.