سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید حسین رفیع زاده – کارشناس ارشد شیمی (تحقیقات ذوب آهن اصفهان)
حبیب اشعثی سرخابی – استاد (دانشگاه تبریز)

چکیده:

در این کار پژوهشی فاکتورهای مختلف از جمله تاثیر زمان آبکاری، pH حمام، ضخامت، درصد فسفر موجود در پوشش و شرایط عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی الکتروشیمیایی پوشش های آبکاری الکترولس نیکل – فسفر مورد بررسی و با نمونه های مشابه از طریق خوردگی غوطه وری مقایسه گردید. منحنی ها و نتایج پارامترهای خوردگی نظیر دانسیته جریان خوردگی، مقاومت پلاریزاسیون، پتانسیل و سرعت خوردگی برای نمونه های با عملیات حرارتی و بدون عملیات حرارتی در زمان های مختلف آبکاری از طریق منحنی های تافل در نمونه محلول شبه آب دریا (۳/۵% NaCl) تحت شرایط هوادهی به دست آمد. ساختار و مورفولوژی سطح این پوشش ها نیز توسط طیف پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از رفتار خوردگی الکتروشیمیایی و میکروسکوپ الکترونی نشان می دهد در نمونه های عملیات حرارتی شده خوردگی کاهش یافته است. همچنین در نمونه های عملیات حرارتی و بدون عملیات حرارتی در زمان های ۱/۵ و ۲ ساعت آبکاری به ترتیب با ترکیب درصد Ni-11.1%P و Ni-10.6%P سرعت خوردگی کاهش یافته و در عوض در نمونه های با زمان های ۲/۵ و ۳ ساعت آبکاری به ترتیب با ترکیب درصد Ni-9.9%P و Ni-9.1%P خوردگی افزایش یافته و یک خوردگی در مرز مشترک و از نوع بین دانه ای مشاهده شد. خوردگی غوطه وری نمونه ها در مدت ۴ ماه نیز مطابقت خوبی با آزمایشات الکتروشیمیایی نشان می دهد.