سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سهیل مشرفی –
محمدباقر اسلامی –
امیرعباس صدوقی –

چکیده:

بطور کلی خواص فیزیکی و ژئومکانیکی توده سنگ در ارتباط با پارامترهای گوناگون طراحی عملیات انفجار معادن سطحی و بخصوص خرج ویژه می باشند. بنابراین با در نظر گرفتن این خواص و شرایط ژئومکانیکی ناحیه طراحی الگوی خرج گذاری و آرایش چالها دقیق تر خواهد شد.
بین خرج ویژه و وزن مخصوص سنگ یک رابطه منطقی وجود دارد. بصورتی که در بیشتر موارد با افزایش وزن مخصوص سنگ مقدار خرج ویژه نیز اضافه خواهد شد.
شرایط ژئومکانیکی ناحیه بطور کلی وخواص فیزیکی و ژئومکانیکی توده سنگ به طور خاص، تاثیر زیادی بر طراحی الگوی حفاری و آتشباری و بخصوص تعیین ضخامت بار سنگ دارند، بنابراین در نظر گرفتن این خواص حرکتی مثبت در جهت دستیابی به الگوی بهینه می باشد.
از انجا که خواص فیزیکی و ژئومکانیکی توده سنگ نشان دهنده وضعیت،حالت و رفتار سنگ می باشند در نتیجه در نظر گرفتن این خواص در حقیقت وارد نمودن شرایط طبیعی توده سنگ در طراحی ها است. به این ترتیب ضرورت در نظر گرفتن خواص فیزیکی و ژئومکانیکی توده سنگ در طراحی الگوی حفاری و آتشباری روشن شده و توصیه می شود برای بهینه سازی الگو و کاهش هزینه های استخراج، مورد استفاده قرار گیرند.