سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شاهرخ آهنگرانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی
فرزاد محبوبی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن، متالورژی و نفت
علیرضا صبور روح اقدم – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی

چکیده:

یکی از فرایندهای اصلاح ساختار سطوح فلزات، نیتروژن دهی پلاسـمایی مـی باشـد کـه موجـب افـزایش عمر و کارایی بهتر ابزارآلات و قطعات صنعت ی می گردد . با این حال استفاده از نیتروژن دهـی پلاسـمایی متداول ) ) CPN علیرغم مزایای زیاد شامل یک سری ضعف ه ای ذاتی بوده و در برخ ی موارد مشکلاتی را در حین کار بر روی قطعات ایجاد خواهد کرد . نیتروژن دهی پلاسمایی به روش توری فعال ( ASPN ) یک پدیده جدید در تکنولوژی مهندسی سطح بوده که بتـازگ ی توسـعه یافتـه و ضـمن بـر طـرف نمـودن مشکلات نیتروژن دهی متداول پلاسمایی، پیشرفت های زیادی را نیز در ایـن زمینـه ارائـه نمـوده اسـت . در این مطالعه، رفتار فولاد کم آل یاژ ۳۰CrNiMo8 در مقابـل عمل یـ ات نیتـروژن دهـ ی پلاسـما یی بـه روش توری فعال در شرا یط مختلف ی نظ یر دما ی عمل یـ ات و پارامترهـا ی مربـوط بـه طراحـ ی تـور ی ( شـامل قطـر سوراخها و نوع درپوش ) ، مورد بررس ی ق رار گرفت . ساختار و خواص مکان یکی این فولاد پس از ن یتروژن دهی پلاسما یی به روش فوق از نظر ضخامت و ترک یب ش یمیایی لا یه ترک یبی و همچنـ ین سـخت ی سـطح تـا عمق نمونه ها از طر یق فنون مختلف آنال یز مـواد نظ یـ ر اسـتفاده از م یکروسـکوپ هـا ی نـور ی و الکترونـ ی ( SEM ) پراش اشعه ایکسXRDو آزمون ریز سختی سنجی مورد ارزیابی قرار گرفت