سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تیمور جوادی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
علی اکبر مظفری – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده:

پاکلوبوترازول یک کندکننده رشد است که اثرات متعددی بر روی درختان میوه دارد. از جمله این تاثیرات می توان به کاهش رشد، تحمل تنش خشکی، کاهش تعرق و افزایش مقاومت روزن های دارد. با توجه به تاثیرات آن، از پاکلوبوترازول در مدیریت باغات استفاده م یشود. استفاده از پایه های پاکوتاه در کشت درختان میوه دارای مزایای زیادی می باشد. در این تحقیق تاثیر پاکلوبوترازول بر کنترل رشد رویشی، وزن کل گیاه و نسبت شاخساره به ریشه سهرقم بررسی شد.آزمایش در قالب طرح فاکتوریل با دو فاکتور پاکلوبوترازول در سه سطح ( شاهد، ۱۵/ ۰ و ۳۰ /۰ میلی گرم در لیتر ماده موثره و به صورت کاربرد خاکی) و فاکتور رقم با سه سطح (گلابی شاه میوه کرج، بیروتی و اسپادونا) و سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار پاکلوبوترازول باعث کاهش رشد طولی شاخه در گلابی گردید. بهطوریکه بیشترین میزان رشد در تیمار شاهد و کمترین میزان رشد در تیمار ۳۰/ ۰ میلی گرم در لیتر پاکلوبوترازول بود. همچنین بین ارقام نیز تفاوت معنی دار مشاهده شد و کمترین میزان رشد در رقم شاه میوه بود. همچنین پاکلو بوترازول بر وزن کل گیاه تاثیر معنی داری داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که از پاکلوبوترازول می توان برای مدیریت رشد رویشی در باغات استفاده کرد.