سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجتبی محمودی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
سیدوحید علوی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

یکی از آفات مهم مرکبات که از سال ۱۳۷۳ در باغات شمال بویژه نهالستان ها و درختان جوان (۱ تا ۵ ساله) شایع شده و خسارت فراوانی وارد می سازد، پروانه مینوز مرکبات می باشد. در نتیجه تغذیه لار و این پروانه از پارانشین برگ رشد رویشی تابستانه مرکبات به شدت دچار خسارت شده که این خسارت بصورت پیچیدگی برگ های جوان و نهایتا ریزش برگ ها دیده می شود (۱و۲). فعالیت این آفت بطور مستقیم و غیر مستقیم بر تولید و کیفیت مرکبات اثر سوء میگذارد. جهت مبارزه با این آفت از سموم حشره کش قوی استفاده می شود که ضمن آلودگی محیط زیست هزینه های گزافی را بدنبالدارد. با توجه به سرعت ایجاد خسارت توسط لار و مینوز مرکبات روی پارانشیم برگ بررسی افزایش احتمالی مقاومت گیاه در مقابل آفات از طریق مصرف خاکی و محلول پاشی کودهای حاوی پتاسیم می تواند راه مقابلهدیگری باشد که به مراتب ارزانتر و ایمن تر خواهد بود.
محققین به این نتیجه رسیدند که با توجه به سطوح مختلف ازت برگ در نهال قبل از کاشت در سال اول، مصرف مقادیر مختلف ازت تفاوت معنی داری بر رشد رویشی گیاه ندارد اما درسال دوم افزایش سطوح ازت تا ۱۷۰ گرم در هر درخت باعث افزایش رشد شده و غلظت های بالاتر موجب کاهش رشد شد ه اند (۳). در مجموع ازت از سایر قسمت های گیاه به برگ منتقل می شود. در یک آزمایش اثرات محلول پاشی نیترات پتاسیم و سولفات پتاسیم بر رشد رویشی، خسارت مینور مرکبات و تغییرات عناصر غذایی در برگ پرتقال والنسیا مورد بررسی قرار گرفت. تمامی ترکیبات مصرف شده در این تحقیق باعث افزایش تعداد برگها وطول شاخه های جدید شدند. همچنین درصد خسارت لارومینوز مرکبات نیز در تمام تیمارها کاهش یافت (۵).