سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جلال برخورداری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
محمد زارع مهرجردی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده:

بهبود شرایط زیست محیطی،اکولوژیکی، خاک، اقتصادی اجتماعی و افزایش ذخیره نزولات آسمانی و به تبع آن آب قابل استحصال از جمله اهداف مهم و قابل پیش بینی حاصل از اجرای طرح عظیم
پخش سیلاب بر آبخوان در عرصه های مختلف کشور می باشد . مسلما اجرای این طرح دگرگونیهای وسیع قابل پیش بینی را به همراه خواهد داشت . از جمله تغییر در وضعیت خاک و پوشش گیاهی
عرصه های پخش سیلاب که بررسی این تغییرات را ضروری مینماید . لذا این تحقیق به این منظور انجام گرفته است . البته تحقیقات زیادی در نقاط مختلف کشور و دنیا در این زمینه انجام
گرفته است که می توان به تحقیق زیر که نتایج مشابه نیز داشته است اشاره کرد : (Branson(1981در مطالعه اثر گسترش هرز آب به این نتیجهرسید که آبیاری سیلابی نه تنها تولید بیشتری را سبب گردیده ، بلکه تفوق یافتن گونه های خوشخوراک ( برای مثال HordeumJubatum.به گونه های نامرغوب همچونOpuntiaPolycanta, Artmisia Tridentataرا نیز موجب شده است.