سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نورا… طغرلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

بررسی تاثیر پخش سیلاب بر رطوبت خاک در محیط قنوات قسمتی از طرح جامع مطالعه تاثیر پخش سیلاب در تحولات کمی و کیفی پوشش یاهی نرماشیر بم می باشد که در آن اندازه گیری رطبوت خاک در عرصه پخش سیلاب و شاهد با روش وزنی صورت گرفت و برای به حداقل رساند خطای ازمایش نیز وسایل اندازه گیری (اون و ترازو) در محل تحقیق مستقر گردید . آماربرداری طی هفت سال (۸۲-۱۳۷۷) در اعماق مختلف خاک (۱۵۰- ۱۲۰، ۱۲۰-۹۰، ۹۰-۶۰، ۶۰-۳۰، ۳۰-۰) صورت گرفته است که اینمقطع زمانی مصادف با خشکسالی های پیاپی در منطقه طرح و استان بوده است. آمار برداشتشده توسط رایانه با استفاده از نرم افزار SPSS در قالب ازمون T و فاکتوریل مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصله حاکی از معنی دار بودن رطوبت خاک در عرصه شاهد و پخش سیلاب در سطح ۱% می باشد.
ضمنا رطوبت خاک از طریق منحنی خشکیدگی درعرصه شاهد پخش سیلاب موردمقایسه قرار گرفته که در این قسمت نیز نتایج حاصل از آماربرداری ها در اعماق مختلف خاکی از اختلاف در سطح ۱% می باشد. بررسیهای اجام شده نشان داد که افزایش ضخامت رسوب سبب افزایش رطوبت خاک گشته و همچنین انباشت رسوبات در سطح خاک باعث افزایش مدت زمانی خواهد شد که خاک می تواند رطوبت را در خود نگهدارد.