سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل پوینده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه شیراز
نسترن مراد زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه شیراز
سیدمحمدجعفر ناظم السادات – دانشیار بخش آبیاری دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

تغییرات رطوبت نسبی تاثیر عمده ای در میزان تبخیر و تعرق دارد. در هوای گرم و زمانی که رطوبت نسبی کم باشد، مقدار تبخیر و تعرق افزایش یافته و بسیاری از گیاهان دچار تنش آبی می گردند. تغییرات رطوبت نسبی تاثیر عمده ای در میزان تبخیر و تعرق دارد. در هوای گرم و زمانی که رطوبت همچنین رطوبت نسبی بر میزان راحتی و سلامت انسان ها تاثیر گذاشته و افزایش بیش از حد آن می توان تاثیر منفی بر احساس راحتی انسان ها داشته باشد. در پژوهش حاضر میزان تاثیر پدیده النینو نوسانات جنوبی (El Nino Southern Oscillation , ENSO) بر رطوبت نسبی دو ایستگاه کشور به تفکیک بررسی شد. جهت ارزیابی میزان تاثیر این پدیده بر رطوبت نسبی، نسبت مقادیر میانگین رطوبت نسبی و بارندگی در فازهای گرم و سرد ENSO (النینو و لانینا) به میانگین دراز مدت رطوبت نسبی و بارندگی محاسبه و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که وقوع فاز گرم ENSO معمولا «همراه با افزایش بیش از اندازه رطوبت نسبی پاییزه در ایستگاه های مورد مطالعه می باشد. در ایستگاه شیراز حساسیت رطوبت نسبی و نسبت به شرایط النینو بیشتر از ایستگاه شهرکرد برآورد گردید. در هنگام وقوع فاز گرم ENSO رطوبت نسبی در ساعت ۱۸/۵، ۱۲/۵ و ۶/۵ برای ایستگاه های شیراز و شهرکرد به ترتیب ۱۵% ، ۲۲% ، ۱۱% و ۱۴% ، ۲% ، ۱% افزایش یافته است.