سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه
بهزاد عطایی آشتیانی – دانشیار دانشکدهمهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

طی سالیان اخیر دو پدیده هیسترسیس هیدرولیکی و وجود ناهمگونی ها در محیطهای متخلخل و تاثیرات قابل توجه آنها بر جریان های چند فازه خاستگاه توجهات بسیاری بوده است. در این نوشتار شرحی از شبیه سازی های عددی انجام گرفته برای جریان دو فاز آب و NAPL در محیطهای ماسه ای با هدف بررسی و سنجش حساسیت پیش بینی ها نسبت به دو پدیده فوق الذکر ارائه می شود کار انجام شده مشتمل بر شبیه سازی حرکت و نفوذ فاز مایع غیرآبی سنگین تر از آب در محیط همگن و محیطهای ناهمگون با دانه بندی درشت تر و ریزتر نسبت به محیط میزبان و همینطور در محیطهای دارای توزیع ناهمگونی های متفاوت می باشد. نتایج حاصله مبین تفاوتهای قابل توجهی است که در نظر نگرفتن این دو پدیدهخ طبیعی می تواند در نتایج بدست آمده از مدلسازی ها خصوصا بر روی پروفیلهای درصد اشباع و مقادیر گسترش جانبی و نفوذ عمقی سیال غیر آبی در محیط متخلخل در پی داشته باشد.