سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
ثریا قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان
منوچهر قلی پور – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یونجه یکساله یکی از گیاهان مهم برای تغذیه دام ها می باشد. نکته قابل ذکر این گیاه سختی بذر آن می باشد که روی تاریخ کشت ، عمق کشت و مقدار بذر مصرفی تاثیر می گذارد. تا قبل از این بررسی ، ما هیچ گزارشی از اثر این فاکتورها بر عملکرد و برخی ویژگی ها ی Medicago scutellata Var Rabinson یافت نکردیم . بنابراین در بررسی اخیر اثرات دو تاریخ کشت ( ۱۵ و ۳۱ تیر )، دو عمق کشت (۲-۱ و ۴-۲ سانتی متر) و ۴ مقدار بذر مصرفی (۲۵، ۷۵، ۱۲۵ و ۱۷۵ کیلوگرم در هکتار ) بر خصوصیات کمی این گیاه مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج حاکی از آن است که وزن خشک ساقه و تعداد بوته در واحد سطح بین دو تاریخ کشت مذکور اختلاف معنی داری دارند . همچنین این اثرات برای وزن خشک غلاف و شاخص سطح برگ هم مشاهده شد. اثر عمق کشت بر تعداد گیاه و تعداد غلاف در متر مربع و شاخص سطح برگ معنی دار نبود. بیشترین عملکرد علوفه خشک در مقدار بذر مصرفی ۱۲۵ کیلوگرم در هکتار بدست آمد.