سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
هانیه قربانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم و تکنولوژی بذر، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
رضا صدرآبادی حقیقی – دانشیار گروه کشاورزی، واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ با گلایسین بتائین بر رشد گیاهچه جو رقم بهمن در شرایط شوری آزمایشی گلدانی در گلخانه دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در زمستان ۱۳۹۲ انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش شامل غلظت های گلایسین بتائین در سطوح صفر(هیدرو پرایمینگ)، ۲، ۴، ۶ و ۸ میلی مولار همراه با تیمار شاهد بعنوان فاکتور اول و سطوح مختلف شوری با کلریدسدیم شامل صفر ، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و۲۵۰ میلی مولار به عنوان فاکتور دوم بود.صفات مورد ارزیابی شامل درصد وسرعت جوانه زنی و سبز شدن، طول و وزن خشک ساقه چه و ریشه چه بود. نتایج این آزمایش نشان داد در مرحله رشد گیاهچه تیمار های ۶ و ۸ میلی مولار باعث بهبود صفات درصد و سرعت سبز شدن، طول ریشه چه، ساقه چه،وزن خشک ریشه چه و ساقه چه در شرایط تنش شوری تا حد ۲۵۰ میلی مولار شدند به نحوی که صفت درصد سبز شدن در تیمار پرایمینگ با غلظت ۶ میلی مولار گلایسین بتائین تفاوتی با تیمار های مختلف شوری تا غلظت ۲۵۰ میلی مولار نشان نداد. بنابر این بر اساس نتایج این آزمایش استفاده از روش پرایمینگ بذر به وسیله گلایسین بتائین می تواند روش مناسبی جهت تخفیف اثرات تنش شوری در مرحله ی جوانه زنی و رشد گیاهچه ای گیاه جو باشد.