سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین بهمنیار – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
احمد رهبرکلیشمی – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

ضرایب انتقال جرم برای قطرات در حال صعود از بخشی از ستون استخراج مایع – مایع که به وسیله دو ردیف از پر کن های راشیگ رینگ به طور منظم پر شده است، محاسبه گردیده و با مقادیر بدست آمده از ستوناسپری مقایسه شد. آب مقطر به عنوان فاز پیوسته وتولوئن حاوی درصد مشخصی از اسید استیک (جزء منتقل شونده) به عنوان فاز پراکنده مورد مطالعه قرار گرفت. درحین عبور قطرات از بستر پر شده هیچگونه ائتلاف و یا خرد شدنی برای قطرات روی نداد. ازنتایج به دست آمده از این ستون پر شده می توان نتیجه گرفت بسته به اندازه قطرات، تا ۱۵% افزایش در ضرایب انتقال جرم قطرات قابل دستیابی است. همچنین اثر اندازه قطرات بر روی ضرایب انتقال جرم بررسی گردیده است. سرانجام تمامی اطلاعات تجربی بدست آمده با مقادیر پیش بینی شده از مدلهای نیومن (Newman)، کرونیگ – برینک (Kronig-Brink)و هندلس – بارون (Handlos-Baron) مقایسه شد.