سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

راحله ملکیان – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده – دانشیار گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرزاده – دانشیار گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان
جهانگیر عابدی کوهپایی – دانشیار گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کمبود آب یکی از عوامل تهدید کننده ایجاد فضای سبز است.پساب ها منابع آب جدیدی هستند که کاربرد آنها مدیریت خاصی را می طلبد.در صورتی که از پساب در روش های مناسب آبیاری استفاده شودگام مهمی در جهت حل مشکلات بهداشتی آلودگی و بحران آب برداشته خواهد شد.به منظور بررسی تاثیر پساب بر برخی خصوصیات چمن برموداگراس و EG خاک در سال ۱۳۸۴ تحقیقی در مرکز تحقیقات محمودآباد اصفهان انجام شد.این تحقیق بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با فاکتور اصلی روش آبیاری ( آبیاری سطحی و آبیاری زیر سطحی با استفاده از لوله های تراوا) و فاکتور فرعی آب آبیاری (پساب و آب چاه) در سه تکرار انجام شد.نتایج نشان داد که کاربرد پساب تاثیر معنی داری بر رنگ و تراکم چمن ندارددر حالی که در اثر آبیاری با پساب میزان ارتفاع و عملکرد چمن بطور معنی داری بیشتر از آب چاه شد.روش آبیاری بر هیچ یک از مشخصات چمن تاثیر معنی داری نداشت.نتایج همچنین نشان داد که آبیاری زیر سطحی میزان شوری لایه سطحی خاک را بطور معنی داری نسبت به آب چاه افزایش داده است.در آبیاری زیر سطحی در مقایسه با آبیاری سطحی میزان شوری لایه دوم ( ۳۰-۱۵ سانتی متری)و لایه سوم خاک (۶۰-۳۰ سانتی متری)کمتر می باشد.آبیاری با آب چاه سبب شوری بیشتری در لایه دوم و سوم خاک در مقایسه با پساب شده است که این اختلاف در لایه دوم در سطح ۵ درصد معنی دار می باشد.