سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین عبدی زاده – دانشگاه تهران استادیار
حمید بهاروندی – دانشگاه مالک اشتر استادیار
کامیار شیروانی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشجوی کارشناسی ارشد
فرهاد عبدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

کامپوزیتهای زمینه فلزی تقویت شده با فاز سرامیک به عنوان دسته مهمی از مواد که برای کاربردهای ساختاری، الکتریکی، حرارتی ، سایشی ، حمل ونقل و نیز کاربردهای بدون داکتیلیتی و چقرمگی مورد استفاده قرار میگیرند شناخته می شوند دلیل این امر نیز خواص عالی آنها نسبت به الیاژهای تک فازی است در تحقیق حاضر تاثیر افزودن ۱۰% حجمی زیرکن ZrSiO4 برریزساختار و خواص زمینه الومینیم دردماهای ۷۵۰ ، ۸۵۰ و ۹۵۰ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرارگرفته است ریزساختار نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی SEM مورد بررسی قرارگرفت ترکیب فازی نمونه ها توسط ازمایش XRD اندازه گیری شد همچنین به منظور بررسی خواص فیزیکی نمونه ها ازمایش دانسیته انجام شد.