سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی پارساپور – کارشناس ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – استادیار
مهدی صالحی – استاد

چکیده:

در پژوهش حاضر تلاش شد تا رفتار خوردگی فولاد زنگ نزن ٣١٦ ال با پوشش فلزی نیوبیوم و همچنین فولاد اصلاح سازی سطحی شده با اسید سولفوریک ارزیابی گردد و با رفتار خوردگی زیرلایه بدون پوشش و بدون عملیات اصلاح سازی مقایسه گردد . از تکنیک میکروسکوپ الکترونی روبشی برای مشخصه یابی و ارزیابی پوشش استفاده شد . رفتار خوردگی نمونه های فولاد زنگ نزن اولیه، نمونه های فولاد باپوشش نیوبیوم و نمونه های فولاد اصلاح سازی سطحی شده اصلاح شده با اجرای آزمون هایپلاریزاسیون پتانسیودینامیکی در دو نوع محیط فیزیولوژی و در دمای ٣٧ درجه سانتی گراد ارزیابی و مقایسه گردید . همچنین آزمون های سیکلی برای ارزیابی و مقایسه مقاومت نمونه ها در برابر حفره دار شدن انجام شد . نتایج حاکی از تأثیر مثبت و نیز قابل توجه پوشش فلزی و عملیات اصلاح سازی سطح بر کاهش چگالی جریان خوردگی زیر لایه فولادی و بهبود رفتار خوردگی آن بود . این تأثیر قابل توجه در هر دو نوع محیط فیزیولوژیکی مشاهده گردید و نشانگر افزایش سازگاری زیستی فولاد زنگ نزن پوشش دار و فولاد زنگ نزن اصلاح سازی سطحی شده، بود .