سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر نورجو – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
مشهید هناره – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

پوشش سطح خاک توسط مواد طبیعی و مصنوعی نقش مهمی در حفظ رطوبت خاک و صرفه جویی در مصرف آب دارد. در این تحقیق تاثیر پوشش پلاستیک سیاه و نحوه کاربرد آن در کاهش مصرف آب در زراعت گوجه فرنگی در منطقه ارومیه طی سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس سه تیمار فاقد پوشش پلاستیک(شاهد)، پوشش کف جوی و نصف پشته، پوشش نصف دیوار جوی و کل پشته مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج دو سال آزمایش نشان داد کهاستفاده از مالچ به علت افزایش عملکرد و کاهش مصرف آب روی کارایی مصرف آب آبیاری تاثیر گذاشت. مصرف آب در تیمار بدون پوشش مالچ ۴۴۹۲ متر مکعب در هکتار شد که با کاربرد پوشش پلی اتیلن مصرف آب بطور متوسط ۳۵% کاهشبه ۲۹۱۶ متر مکعب کاهش یافت. نحوه کاربرد مالچ نیز در مصرف آبتاثیر داشت. طوریکه مصرف آب در تیمار پوشش تمام پشته و نصف جوی ۳۱۹۸ و درپوشش نصف پشته و تمام جوی ۲۶۳۵ متر مکعب در هکتارشد.بهره وری مصرف آب در تیمارهای مذکور به ترتیب ۷۴/۴ و ۷۰/۲ درصد نسبت به تیمار بدون مالچ افزایش یافت. بطور کلی می تواناستفاده از مالچ را یکی از راهکارهای موثر در افزایش کارایی مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آب برشمرد.