سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهزاد سلمانی – عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده:

در سالهای اخیر، فناوری ارتباطات و اطلاعات از پیشرفتهای چشمگیری برخوردار شده و به تدریج بخشهای مختلف اقتصادی را در سراسر جهان، تحت تاثیر قرار داد ه است. پرداخته الکترونیکی یکی از پیامدهای اصلی انقلاب ICT است که با گسترش اینترنت و تجارت الکترونیکی بر اهمیت آن افزوده شده است. بازارهای مالی الکترونیکی از بهترین کاربردهای تجارت الکترونیکی به شمار می روند، زیراخدمات مالی اطلاعاتی- بر هستند و در بیشتر موارد به تحویل فیزیکی نیاز ندارند. بااستفاده ازفناوری ارتباطات و اطلاعات، دسترسی دقیق تر، سریع تر و بیشتر به اطلاعات که لازمه فعالیت در بازارهای مالی است ممکن میشود. همچنین استفاد ه ازفناور ارتباطات و اطلاعات موجب کاهش هزینه های مبادلاتی، افزایش بهره ور و کشف و از بین رفتن سریع فرصتهای آربیتراژ میشود. افزون بر این، استفاده از شبکه های الکترونیکیبه تقویت ویژگی های اصلی بازارهای مالی (واکنش سریع و اتصال بازارهای مالی) می انجامد.
پول الکترونیکی تقاضای متعارف پول را متاثر ساخته است. افراد به تدریج روشهای پرداخت الکترونیکی را در کنار پول متعارف مورد استفاده قرار میدهند. بنابراین، تعریف تقاضای پول دگرگون شده است. تغییر مفهوم تقاضای پول از یک سو و انتشار پول الکترونیکی توسط موسسات غیر بانکی و غیر مالی از سوی دیگر، کارکرد عرضه پول را متاثر ساخته است. در نتیجه، چالشهای جدیدی در تاثیر گذاری سیاست پولی و جایگاه بانک مرکزی به وجود امده است. دیدگاه های مختلفی درباره تاثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول و نیز موثر بودن سیاست پولی بانک مرکزی وجود دارد. دراین راستا، دورجدیدی از مباحثات در ادبیات موضوعی و محافل سیاستی شکل گرفته است.
در این مقاله، پس از مقدمه در بخش دوم، پول الکترونیکی بررسی خواهد شد. آنگاه در بخش سوم، تقاضای پول و تاثیر پول الکترونیکی بر آن مرور شده است. دربخش چهارم، سیاست پولی و تاثیر پول الکترونیکی بر آ ن بحث میشود. در بخش پایانی نیز جمع بندی ارائه شده است.