سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
منصور تقوایی – دانشیار بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شیراز،
مریم بذرافکن – دانشجوی سابق بخش مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه شیراز

چکیده:
به کمک پیش تیمار می توان تحمل بذر به تنش های محیطی را بهبود بخشید. به منظور مطالعه تاثیر پرایم بر افزایش تحمل به سرما در مرحله جوانه زنی بذر استبرق، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. بذر ها درآزمایش اول با غلظت بحرانی پلی اتیلن گلیکول ( ۱/۰ – بار) و در ازمایش دوم با غلظت بحرانی نیترات پتاسیم ( ۲ – بار) تیمار شدند. تیمارها در هر دو ازمایش شامل پیش تیمار در دو سطح( بذر شاهد و بذر تیمار شده) و درجه حرارت در ۴ سطح(۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درجه سانتی گراد) بود. نتایج نشان داد که پیش تیمار با نیترات پتاسیم و پلی اتیلن گلیکول می تواند تحمل سرما را در بذر استبرق در مرحله جوانه زنی بطرز معنی داری افزایش دهد. درصد و سرعت جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه در بذر های پرایم شده نسبت به شاهد در درجه حرارت پایین بطور معنی داری افزایش یافت. نتایج نشان داد که پرایم موجب تقویت تحمل بنیه بذر به سرما می شود و امکان کاشت زود هنگام و استفاده از فصل زمستان جهت تولید نهال های قوی استبرق را فراهم می آورد و فرایند تولید نهال را یک سال کاهش خواهد داد.