سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود هوشیار فرد – موسسه تحقیقات پنبه کشور گرگان

چکیده:

در این تحقیق تاثیر ۴ نوع لفافه (کیسه بذر ) کنفی ، پارچه ای (متقال)، پلی پروپیلنی بالایه داخلی کاغذی جدا و پلی پروپیلنی لامینیت کاغذی (دارای یک لایه داخلی کاغذی چسبیده ) بعنوان فا کتور اول وزمان نمونه برداری بذر (متناسب بامدت انبارداری ) بعنوان فا کتور دوم ، به لحاظ تغییرات محتوای رطوبتی ، قوه نامیه ، بنیه بذر ومیزان آلودگی بذور انباری پنبه به قارچ های کپک آسپر ژیلوس (.Aspergillus spp.) و پنی سیلیوم (Peniciilium spp.) طی انبارداری درشرایط آب وهوایی گرگان (معتدل ومرطوب) در قالب طرح کامل تصادفی وبصورت فا کتوریل موردارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که اثر نوع لفافه (نوع کیسه بذر ) و زمان انبارداری (زمان نمونه برداری بذر ) برصفات جوانه زنی ورشدگیاهچه معنی داراست. به دلیل اینکه بذورپنبه محتوی کیسه های پارچه ای و کنفی مقدار رطوبت بیشتری را از محیط اطراف جذب کردند، از ضایعه بیشتری درصفات جوانه زنی ورشدگیاهچه برخوردار بودند . کاهش جوانه زنی بذوردر لفافه پلی پروپیلنی لامینیت کاغذی ۴/۷%، لفافه کنفی (چتایی ) ٧%، لفافه پلی پروپیلنی بالایه کاغذی جدا ۴/۶% ودر لفافه پارچه ای (متقال ) ۵/۷% تعیین گردید . تحت چنین شرایطی میانگین میزان آلودگی بذور انباری پنبه به کپک های پنی سیلیومی وآسپر ژیلوسی در بین لفافه ها تفاوت داشت و عمدتا دردامنه ۳۴-۷ درصد متغیر بود.