سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسرین رزمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
ا میر غریب عشقی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر رژیم ها ی مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزاء عمل کرد ارقام سورگوم دانه ای در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی و در ۴ تکرار اجرا گردید . کرتهای اصلی شامل ۴ ر ژیم آبیاری I3 ،I2 ،I1 و I4 به ترتیب (آبیاری پس از ۱۰۰، ۱۳۰، ۱۶۰ و ۱۹۰ میلی متر تبخیر از طشت تبخیر کلاس A ) و تیمار های فرعی چهار رقم سورگوم دانه ای به اسامی بومی اردستان ، پیام، سپیده و کیمیا بود . تجزیه آماری داده ها نشان داد که با افزایش فواصل آبیاری از I1 به I4 اجزاء عملکرد دانه وعمل کرد دانه به طور چشمگیری کاهش یافت . میزان این کاهش ۱۰/۵ درصد در I2 و ۳۰ درصد در I3 و ۵۰ درصد در I4 نسبت به تیمار I بود . در بین ارقام نیز از لحاظ عمل کرد دانه اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱درصد مشاهده شد و عمل کرد دانه از بیشترین به کمترین مقدار متعلق به ارقام بومی اردستان، سپیده، پیام و کیمیا شد . اثر متقابل آبیاری × رقم برای صفات عمل کرد و اجزاء آن در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود و عملکرد ارقام پیام و بومی اردستان به ترتیب حداکثر و حداقل میزان تاثیر از تنش خشکی را نشان دادند.