سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالمجید ثامنی – دانشیار بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
مهدی آقائی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

خاک وگیاه دارای اثـرات متقابل مختلفی بر یکدیگر بوده که از آن جمله بهبود ساختمان خاک از نظر پایداری و اندازه خـاکدانه ها به عـلت افزایش بقایای آلـی گیـاهی به خاک است و متقابلاً تـاثیر وزن مخصوص ظاهری خاک در گسترش ریشه رامی توان نام برد . تغییر در غلظت عناصر خاک و همچنین در نسبت عناصر قابل جذب به وسیله گیاه نمونه دیگری از این اثرات متقابل می باشد . تغییر خواص خاک متاثر از گونه های گیاهی، بیشتر در جهت افزایش آن شکل های از عناصر است که قابلیت استفاده بیشتری برای گیاهان دارند ] Mlambo [.Vinto and Burke., 1995 و
همکاران (۲۰۰۵) با مطالعه بر روی گیاه کلوفوسپریوم موپانا مشاهده نمودند که میزان کربن آلی در عمق سطحی صفر تا ۱۰ سانتی متری زیر سایه انداز گیاه به طور معنی داری بیشتر از خارج سایه انداز می باشد . OCanell و همکاران (۲۰۰۳) بیان می کنند که باقی ماندن بقایای گیاهی وسیله ای است که باعث می شود، آبشویی نیتروژن معدنی محدود شده رطوبت خاک سطحی بهبود یافته و تامین نیتروژن قابل جذب در دراز مدت افزایش یابد . Everett و همکاران (۱۹۸۶) نیز بیان می کنند که خاک سطحی رویشگاه گونه ای کاج دارای بیشترین مقدار فسفر قابل استفاده بوده و با افزایش عمق، این مقدار کم می شود . (۱۹۹۸) Brejde ضمن مطالعه اکوسیستمی که گونه های بلوط در آن غالب بود، بیان نمود که مقدار پتاسیم قابل تبادل در زیر سایه انداز بیشتر از خارج سایه انداز می باشد . Everett و همکاران (۱۹۸۶) گزارش نمودند که غلظت عناصر کم مصرف آهن، منگنز، مس و روی در فاصله دو سوم شعاع تاج درخت کاج بیشترین است . آنان مشاهده کردند که در اعماق پایین تر این اختلاف نامشهود است . هدف از تحقیق حاضر بررسی بعضی از اثرات متقابل خاک و گیاه منجمله بررسی تاثیر این گیاهان بر میزان ماده آلی و همچنین قابلیت جذب بعضی از عناصر غذایی خاک محیط رویشگاه در عمق های مورد مطالعه می باشد .