سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حکمت اله گلیج ثابت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران
کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی ابیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

چکیده:

محدودیت های آب قابل استفاده یکی از بزرگترین چالشهای قرن حاضر است. از یک طرف منابع آب رو به کاهش و از طرف دیگر تقاضا برای مصرف آب رو به افزایش می باشد. اکنون یک سوم از آبهای شیرین مورد استفاده جهان از منابع آب زیر زمینی تامین می شوند. یکی از عوامل تهدید کننده آب های زیر زمینی مجاور سفره های آب شور بالا امدگی آب شور در اثرپمپاژ و ورود آن به داخل چاه می باشد. لذا استفادهصحیح و بهینه از منابع آب زیر زمینی اهمیت فوق العاده ای دارد. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل V-MODFLOW شبیه سازی سفره آب زیر زمینی منطقه غرب دریاچه میقان از استان مرکزی انجام و سپس با کمک نرم افزار LIDO میزان برداشت آب در چاه ها جهت کنترل بالا امدگی آب شور بهینه شد. در اینمطالعه، تعداد چاههای تحت تاثیر در سناریوهای مختلف چگالی و دبی برداشت، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج نشان داد که تاثیر دبی بر میزان بالا امدگی آب شور بیشتر ازچکالی است. ضمنا بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد های لازم جهت مهار و تغذیه رواناب های فصلی بالا دست به منظور افزایش گرادیان آب شیرین و کاهش تهدید شوری ارائه شد.