سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک هاشمی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مواد
زیارتعلی نعمتی – دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی و علم مواد

چکیده:

استفاده از عناصـری همچـون Al, Si, Mg و یـا ترکیبـاتی از آنهـا در کـ اهش اکسیداسـیون دیرگـدازهای منیزیا – گرافیتی موثر بوده ولی هیچکدام از آنها نتوانسته است در یک محدوده دمای وسیع اکسیداسیون را کنترل نماید . در این تحقیق از کاربید بور بعنوان آنتی اکسـیدان در نمونـه هـای دارای %١٥ گرافیـت و در محدوده دمایی ١٢٥٠ – ١٥٠٠° C استفاده شد . نتایج نشان داد کاربید بور لایه ای در اطراف نمونه بوجود می آورد که مانع از نفوذ اکسیژن شده و اکسیداسیون یا ضخامت لایه اکسـید شـده را کـاهش مـی دهـد و بـا افزایش دما تاثیر آن بر کاهش اکسیداسیون افزایش می یابد . بررسیهای میکروسکوپ الکترونی روبشـی از سطح مقطع نمونه ها و همچنین آنـالیز نقطـه ای از لایـه تشـکیل شـده نشـان داد ایـن لایـه بـر اثـر تشـکیل Mg3B2O6بوجود آمده و در دماهای بالا چونMg3B2O6به همراهMgOفاز اوتکتیکی بوجـود میـآورد بنابراین محافظت در برابر اکسیداسیون موثرتر خواهد بود . کاهش وزن نمونه ها خصوصا در دماهـای بـالا می تواند علاوه بر سوختن گرافیت بواسطه خروج بور از سیستم بصورت ترکیبات گازی آن باشد .