سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید صادق یپور – عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
نیازعلی سپهوند – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، بخش سیب زمینی، پیاز و حبوبات آبی
اسلام مجیدی هروان – استاد پژوهش موسسه بیوتکنولوژی، کرج
قربان نورمحمدی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر پاشش اسیدآبسیز یک بر عمل کرد و اجزاء عملکرد ارقام لوبیا قرمز در شرایط کم آبی آزمایشی در سال ١٣٨٤ در مزرعه تحقیقاتی بخش سیب زمینی، پیاز و حبوبات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد . این تحقیق به صورت اسپلیت فاکتوریل با ۳ عامل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت . دو ر ژیم آبیاری شامل : آبیاری تمام جوی ها و آبیاری یکدرمیان جوی ها به عنوان عامل اصلی ، سه رقم لوبیا قرمز اختر، درخشان و لاین امیدبخش D81083 (هر سه جزء ارقام تیپ ١، ایستاده و رشد محدود) و چهار زمان پاشش اسیدآبسیزیک (مرحله رویشی ٦ برگی، گلدهی، غلاف دهی و عدم پاشش ) به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که در آبیاری یک درمیانجوی ها ، در تمام ارقام ، عملکرد دانه ، تعداد غلا ف و وزن صددانه بطور معنی داری کاهش یافت که این وضعیت در لاین D81083 از شدت کمتری برخوردار بود . تعداد دانه در غلاف تحت تاثیر این تیمار قرار نگرفت. در شرایط آبیاری تمام جوی ها کاربرد اسیدآبسیز یک در تمام ارقام به و یژه در مرحله گلدهی عمل کرد دانه ، در مرحله رویشی تعداد غلاف و در مرحله غلاف دهی وزن صددانه را کاهش داد اما تعداد دانه در غلاف را تغییری نداد . در آبیاری ی کدرمیان جوی ها پاشش اسیدآبسیزیک در تمام ارقام به و یژه در مرحله گلدهی عمل کرد دانه وتعداد غلاف و در مرحله غلاف دهی وزن صددانه را افزایش داد ولی تعداد دانه در غلاف تحت تاثیر این تیمار قرار نگرفت . ارقام اختر و درخشان که به کم آبی حساس تر بودند و اکنش محسوس تری به کاربرد اسیدآبسیزیک نشان دادند . در این تحقیق بیشترین عمل کرد دانه با میانگین ۴۱۶/۲ گرم در متر مربع از تیمار آبیاری تمام جوی ها ، رقم اختر و عدم کاربرد اسیدآبسیزیک و کمترین آن با میانگین ۲۸۳/۸ گرم در متر مربع از تیمار آبیاری یک درمیان جوی ها ، رقم اختر و عدم پاشش اسیدآبسیزیک بدست آمد . ضمن اینکه در آبیاری یک درمیان جوی ها بیشترین عمل کرد دانه با میانگین ۳۵۳/۰۵ گرم در متر مربع از رقم درخشان و کاربرد اسیدآبسیزیک در مرحله گلدهی حاصل شد.