سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سمانه تیموری مروستی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس
محمدجواد روستا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس

چکیده:
روی و مس از عناصر ضروری برای رشد و عملکرد گیاه ذرت به عنوان سومین غله مهم جهان، می باشند. روی بطور مستقیم و غیرمستقیم مورد نیاز چندین سیستم آنزیمی است. ضرورت وجود مس برای رشد طبیعی و تولید مثل در گیاهان نیز به میزان زیادی به سبب حضور مس به عنوان تشکیل دهنده چندین پروتئین و تعداد زیادی آنزیم می باشد که عملکردهای متابولیکی متفاوت اما مهم دارند. این دو عنصر دارای برهمکنش هستند. بر همکنش روی و مس در سطوح جذبی اتفاق می افتد. در شرایط شور جذب عناصر غذایی به دلیل کاهش فعالیت ریشه و خاصیت ضدیتی بین عناصر و یونهای سمی کاهش می یابد. در این پژوهش به بررسی برهمکنش سطوح مختلف شوری، روی و مس و تاثیر آن ها بر میزان این عناصر ریزمغذی در برگ گیاه ذرت و خاک پرداخته شده است. نتایج نشان داد به طور کلی تنش شوری باعث کاهش غلظت مس و روی برگ می شود. کاربرد روی در همه شرایط تاثیر مثبت و معنی داری بر غلظت روی برگ داشت. همچنین در هر دو شرایط شور و غیرشور، تیمارهای روی باعث کاهش غلظت مس گردید و در سمت مقابل، کاربرد مس نیز در شرایط شور موجب کاهش معنی دار روی گردید.