سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

غلامرضا قادری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
مجید دشتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
علی فریدونی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

خاک بستر رشد گیاه و عرضه کننده آب و عناصر غذایی به گیـاه مـی باشد . در بین عناصر غذایی مهم تـرین عنصـر ازت اسـت کـه عمدتا بصورت نیترات و آمونیم قابل جذب گیاه می باشد . اصـولآ ازت عامـل محدود کننده تولیـد محصـولات اسـت . بطـور کلـی انـواع فراوانـی از باکتری تثبیت کننده ازت در خاک موجود است . گونه هـای زیـادی از گیاهان بقولات نیز وجود دارند که هریک دارای بـاکتری منحصـر بـه خود هستند . در بین این خانواده، گیاه یونجه از گیاهان چند ساله علوفه ای است که نقش اساسی در تأمین علوفه کشور را دارد . در حال حاضر موضوع تلقیح بذور گیاهان خانواده بقولات به استثنای سویا با بـاکتری ریزوبیوم انجام نشده ، بنابراین تحقیقات ادامه داری در مورد تکنولـوژی تولید انواع سو یه ریزوبیوم به روش صنعتی و نیز تـأثیر آنهـا در تثبیـت
ازت و نهایتاً در عملکرد محصولات انجام شود، قابـل توصـیه خواهـد بود . اصولاً هدف از تلقیح بذر یا خاک با ریزوبیوم، افـزودن تعـداد کـافی از جمعیت نژاد م ؤثر باکتری اسـت کـه بتوانـد بصـورت کلنـی درآمـده و موجب تشکیل گروه های بیشتری در ریشه های بقـولات گـردد . بطـور کلــی گرههــای مــؤثر تثبیــت کننــده ازت معمــولآ در منطقــه بــالای ریشه های اولیه یا فقط روی ریشه های اولیه واقـع شـده انـد(۳) بطـور کلی هـدف از اجـ رای ایـن طـرح بررسـی تـأثیر سـو یه هـای مختلـف سینوریزوبیوم ملیلوتی بروضعیت گره بندی ارقام یونجه می باشد .