سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم شایان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چم
مصطفی چرم – استاد یار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

روی از عناصر ضروری گیاه است که نقش های متابولیکی زیادی را در گیاه ایفا می کند . از مهم ترین آنها حضور در ساختمان بسیاری از آنزیمها مانند هیدروژنازها، پروتینازها، پپتیدازها و فسفوهیدرو لازها می باشد کمبود روی یکی از شایع ترین کمبودهای عناصر غذایی کم مصرف در خاک های آهکی و قلیایی به حساب می آید . علت اصلی آن اغلب نه کمی مقدار کل، بلکه کمی شکل های قابل جذب روی در این خاک ها استکودهای محلول در آب عنصر روی (zn) در خاک های آهکی به شکل های نامحلول تبدیل می شود و در نتیجه از دسترس گیاه خارج می شود . به نظر می رسد که استفاده از کودهای آلی در کنار کودهای شیمیایی روی، بازیافت ظاهری این کودها را افزایش می دهد . کودهای آلی علاوه بر تاثیر بر خصوصیات فیزیکی خاک، می تواند از طریق کاهش pH و کلاته کردن باعث افزایش شکل های قابل جذب روی در خاک شوند . لذا هدف این تحقیق بررسی تاثیر کاربرد سولفات روی همراه با کودهای آلی بر شکل های قابل جذب روی در خاک آهکی بود .