سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیر نورجو – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
مشهید هناره – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
سپیده حاتمی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
حسین محمدی مزرعه – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

امروزه استفاده از پوشش پلاستیک سیاه در حل مشکلات متعدد زراعی نظیر علفهای هرز، کمبود آب، سله بندی خاک، شستشوی بعضی از عناصر در خاک و غیره نتایج چشمگیری داشته و در نتیجه باعث افزایش عملکرد در هکتار و بخصوص در محصولات سبزی و صیفی، بهبود رشد رویشی و حتی زودرسی محصول و غیره میشود . بلا ) (Bhella, 1988 طی آزمایشی تاثیر مالچ پلی اتیلن سیاه برافزایش %۴۴ عملکرد گوجه فرنگی را اعلام نمود است . هاسیکاوا و تاناکا ) ) Hasegawa and Tanaka, 1979 در آزمایش گلخانهای مشاهده کرد که مالچ بر افزایش نمو ریشه و افزایش تولید میوه گوجهفرنگی و کاهش ترکیدگی میوه تأثیر چشمگیری دارد . تحقیقات ایباوا جیمینز و همکاران ) ) Ibavva- Jimenez et al., 1992 نشان داد استفاده از مالچ در سه سیستم گلخانه ای، تونل پلاستیکی ، هوای آزاد به ترتیب موجب صرفهجویی به میزان ۱۰۰ ، ۱۵ و ۵۰ میلیمتر در مصرف آب و افزایش کارایی مصرف آب( WUE ) به مقدار%۳۶/۶ و %۱۶۹/۶ ،%۱۲/۲ نسبت به شاهد ( بدون استفاده از مالچ ) میشود . شیرواستاوا وهمکاران ) ) Shirvastava et al., 1994 ثابت کرد که استفاده توام آبیاری قطرهای و مالچ میتواند ضمن حصول
حداکثر عملکرد، میزان مصرف آب را %۴۴ نسبت به آبیاری سطحی بدون استفاده از مالچ کاهش دهد . تحقیقات بوگل و همکاران ) ) Bogle et al., 1989 نشان دهنده نقش مثبت استفاده توام سیستم آبیاری قطرهای و مالچ پلی اتیلن در افزایش عملکرد و کاهش مصرف آب در زراعت گوجه فرنگی بود طوری که عملکرد نهایی محصول در صورت استفاده از مالچ در سیستم آبیاری سطحی، آبیاری قطرهای بدون استفاده از مالچ و آبیاری قطرهای توام با مصرف مالچ به ترتیب %۶۶ ، % ۷۰ و %۱۲۳ نسبت به شاهد ( آبیاری معمولی بدون استفاده از مالچ ) داشت . در دو حالت فوق، میزان مصرف آب نسبت به شاهد، %۵۵ صرفه جویی شده است .