سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
عباسعلی ملک – دانشجوی کارشناسی ارشداگرواکولوژی دانشگاه شاهرود دانشکده مهندسی کشاورزی
محمدرضا عامریان – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه شاهرود
حمیدرضا اصغری – دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه شاهرود
احمد اخیانی – مربی پژوهشی بخش تحقیقات آب وخاک مرکزتحقیقات کشاورزی استان سمنان شاهرود

چکیده:
باتوجه به تثبیت کودهای شیمیایی درخاک و آلودگی محیط زیست استفاده ازکودهای آلی و زیستی درجهت آزادسازی منابع درون مزرعه ای به جامانده ازمصرف سالهای گذشته که بصورت غیرقابل دسترس هستند میتواند جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی و نیل به کشاورزی پایدارباشد این مطالعه به منظور بررسی تاثیر کاربرد میکوریزا اربوسکولار و کودهای الی ورمی کمپوست و هیومیک اسید برغلظت پتاسیم دربرگ و غده سیب زمینی دریک خاک غنی ازپتاسیم انجام شد برای اهداف این مطالعه یک مزرعه باغلظت پتاسیم قابل جذب زیاد انتخاب و ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجرا گردید تیمارها شامل سه سطح ورمی کمپوست ۰و۵و۱۰تن درهکتار و دوسطح هیومیک اسید ودوسطح میکوریز بودند نمونه برداری طی دومرحله ۶۵و۸۵روز پس ازکاشت صورت گرفت و صفات اندازه گیری شده شامل غلظت پتاسیم دربرگ و غده بودند نتایج نشان داد که درهردونمونه برداری هیومیک اسید باعث افزایش معنی دارP<0.05 پتاسیم بخش زیرزمینی گیاه نسبت به شاهد گردید