سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عادل ریحانی تبار – دانشجوی دوره دکتری گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمد معزاردلان – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
نجفعلی کریمیان – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

کودهای محلول در آب عنصر روی (Zn) در خاک های آهکی به شکل های نامحلول تبدیل می شود و در نتیجه بازیافت ظاهری این کودها پایین می آید (۱). اطلاع ازنحوه توزیع روی کاربردی و اثر سایر کودها بر سرنوشت کود روی مصرفی و روش های افزایش بازدهی آنها ضروری است (۳و۵). روی در خاک به شکل های گوناگون مانند محلول، تبادلی، کربناتی، آلی ، پیوند شده با اکسیدهای منگنز، پیوند شده با اکسیدهای آهن بی شکل، متصل به اکسیدهای آهن متبلور و تتمه وجود دارد (۴). با تغییر در خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک ها از جمله بافت خاک ها ، pH، Eh و غلظت سایر کاتیون ها به همراه کاربرد کودهای توزیع روی در میان این شکل ها تغییر می کند. مطالعه حاضر به منظور بدست اوردن اطلاعات کمی از توزیع رویکاربردی بین اجزاء خاک و تعیین سرنوشت سولفات روی (ZnSO4) کاربردی به همراه تاثیرات احتمالی کودهای اوره وورمی کمپوست بر شکل های مختلف روی در یک خاک آهکی انجام گرفت.