سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
هفترانی دودانگه – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه بوعلی سینا
قاسم رحیمی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه بوعلی سینا
منصور غلامی – دانشیار
صفر معروفی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:
ورود فلزات سنگین به زنجیره غذایی می تواند به عنوان یک تهدید جدی برای سلامت جامعه انسانی تلقی گردد. به همین منظور کاربرد اصلاح کننده های آلی و ترکیبات فسفاته در خاک های آلوده به عنوان عوامل پایدار کننده ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش اثر کاربرد کودهای دی آمونیوم فسفات، سوپرفسفات تریپل و کمپوست حاصل از زباله‏های شهری در خاک روی جزء بندی فلز سرب مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان دادن که تیمار های دی آمونیوم فسفات و سوپر فسفات تریپل باعث کاهش بخش محلول و تبادلی فلز سرب گردید، ولی کمپوست تاثیر معنی داری روی این بخش نسبت به شاهد نشان نداد.