سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
محمدجواد روستا – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

با توجه به اهمیت زیست محیطی و اقتصادی کاربرد کودهای بیولوژیک، یک تحقیق مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۵ تیمار شاهد (عدم تلقیح بذر)، تلقیح بذر ذرت رقم SC704 با مقدار ۱۰، ۱۵ و ۲۰ لیتر در هکتار کود بیولوژیک نیتروکسین و تلقیح بذر با ۱۰ لیتر در هکتار سوپر نیتروپلاس در سه تکرار انجام گردید. کلیه مراحل داشت از جمله آبیاری (هر ۵ روز یکبار) بطور یکسان برای کلیه تیمارها اعمال شد. پس از حدود ۴۰ روز از کاشت بذرها، ارتفاع گیاه و وزن خشک اندام هوایی آن اندازه گیری شد و نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار رایانه ای MSTATC در قالب طرح آماری مربوطه تجزیه و تحلیل واریانس گردید و میانگین ها با آزمون دانکن در سطح ۵ درصد مقایسه شدند.
نتایج نشان داد که تلقیح بذر با کود بیولوژویک نیتروکسین به میزان ۱۵ و ۲ لیتر در هکتار و همچنین تلقیح بذر با ۱۰ لیتر کود بیولوژیک سوپر نیتروپلاس باعث افزایش معنی دار ارتفاع گیاه در مقایسه با شاهد گردید. تلقیح بذر با ۲۰ لیتر در هکتار کود بیولوژیک نیتروکسین نیز وزن خشک اندام هوایی را در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها به میزان معنی داری افزایش داد.