سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی، دانشکده فنی دانشگاه تهران
مسعود گودرزی – استادیار دانشگاه علم وصنعت
بهزاد طولمی نژاد – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

یکی از روشهای مناسب جهت تسهیل سنتز مواد که امروزه بطور وسیعی مورد توجه قرار گرفته است، فرآیندهای فعالسازی مکانیکی است. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر زمان کار مکانیک ی و قطرگلوله های آسیا بر احیاء ایلمنایت، مخلوط ایلمنایت و گرافیت بمدت ۲/۵ و ۱۰ و ۴۰ ساعت با دو سری گلوله به قطرهای ١٠ و ٢٠ میلیمتر تحت کار مکانیکی قرار گرفتند. سپسنمون هها در دمای ۹۰۰ درجه به مدت ١ ساعت در اتمسفر احیاء کننده آنیل شدند. از آنالیز پراش اشعه X و فرایند انحلال در اسید کلریدریک به منظور بررسی تاثیر کارمکانیکی بر ساختار و قابلیت انحلال مواد، استفاده گردید.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که درهر دو سری از نمونهها با افزایشزمان آسیاکاری ساختار ایلمنایت و گرافیت به سمت آمورفشدن پیشمی رود و احیاء ایلمنایت در دمای ۹۰۰ درجه و به مدت ۱ ساعت امکان پذیرمیباشد. بدین ترتیب مشاهده گردید که اعمال کار مکانیکی باعثکاهشزمان و دمای احیاء در مقایسه با روشهای صنعتی میگردد که در این میان تاثیر گلولههای بزرگتر بدلیل افزایشانرژی برخورد، بیشتر میباشد