سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کاوه عدالتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرشاد اخلاقی – استادیار
محمود نیلی احمد آبادی – دانشیار

چکیده:

در این تحقیق تاثیر درصد های مختلف کربن معادل۳/۴۳۶ تا ۴/۲۱۵ درصد بر منحنی های سرد شدن ریز ساختار و خواص چدن خاکستری بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که در چدن خاکستری با افزایش کربن معادل دمای تشکیل آستنیت کاهش ، دمای یوتکتیک افزایش تحت تبرید کاهش دامنه انجماد کاهش و دمای یوتکتوئید افزایش می یابد. همچنین افزایش کربن معادل در چدن سبب افزایش درصد حجمی گرافیت ها و به خصوص گرافیت های نوع A شده که دارای طول و ضخامت بیشتری هستند. به علاوه افزایش کربن معادل سبب افزایش تعداد سلول های یوتکتیک بر واحد سطح ، کاهش فاصله بازوهای ثانویه دندریتی و کاهش درصد پرلیت می گردد و سیالیت مذاب چدن را افزایش و عمق تبرید و دانسیته آن را کاهش می دهد. نتایج آزمایشات کشش و سختی سنجی روی نمونه های چدنی نشان داد که با افزایش کربن معادل استحکام نهایی و مدول کشسانی و سختی چدن کاهش می یابد. سایر بررسی های انجام گرفته در این تحقیق نشان می دهند که استفاده از تعاریف مختلف کربن معادل جهت پیش بینی خواص چدن خاکستری براساس ترکیب شیمیایی منجر به خطاهای چشمگیری در عمل می شوند و استفاده از این روابط بدون در نظر گرفتن جزئیات تولید جایز نمی باشد.