سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مشهید هناره – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
عفت الزمان منتظری –

چکیده:

پوسیدگی گلگاه یک عارضه فیزیولوژیکی می باشد که در اثر کمبود کلسیم در میوه بوجود می آید. در گوجه فرنگی ارقامی که دارای میوه درازتری می باشند، حساسیت بیشتری به این ناهنجاری دارند. آزمایشی به منظور بررسی عوامل موثر بر شدت این عارضه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز ارومیه به مدت دو سال انجام گردید. فاکتورهای مورد مطالعه کلرور کلسیم در سه غلظت صفر (شاهد)، ۵ و۱۰ درهزار و نوع رقم شامل ارقام پتوارلیCH، کورال و ریوگرند بودند. محلول‌پاشی کلرور کلسیم در سه مرحله با فاصله زمانی هر سه هفته یکبار انجام شد. نتایج نشان داد که هر دوی این فاکتور و اثر متقابل آنها بر میزان پوسیدگی گلگاه تاثیر معنی داری در سطح احتمال ۱% داشتند. با محلولپاشی کلرورکلسیم شدت این عارضه کاهش یافته و حتی با افزایش غلظت آن از ۵ به ۱۰ درهزار درصد پوسیدگی گلگاه کمتر شد. درصد این ناهنجاری در رقم کورال بطور معنی‌داری کمتر از ارقام پتوارلیCH و ریوگرند بود.